Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice або RTF
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

ЗГІДНО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 32 ВІД 15.01.2018 Р. ЗНАЧНО ПІДВИЩЕНО ВИМОГИ ДО ВИДАНЬ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ. ТОМУ НАУКОВІ СТАТТІ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПОРОДОРУЙНІВНИЙ І МЕТАЛООБРОБДЮВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ - ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ» ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ НАВЕДЕНИМ НИЖЧЕ ВИМОГАМ. ІНАКШЕ СТАТТІ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ПРИЙМАТИМУТЬСЯ НЕ БУДУТЬ.

1. Текст рукопису статті від 5 до 10 сторінок формату А4 (210297 мм) з полями: верхнє, нижнє і праве 15 мм, ліве 25 мм. Сторінки не нумерувати. Матеріал статті також повинен бути наданий в файловому вигляді по електронній пошті, на флеш носіях або через on-line регистрацію. Текст статті повинен бути набраний в редакторах MS Word версій від 97 до більш пізніх, OpenOffice або RTF шрифтом Times New Roman 14 pt, через 1,5 інтервалу. Латинські символи повинні бути курсивом, грецькі і кириличні - прямими, вектори - прямими напівжирними (незалежно від алфавіту).
2. Матеріали повинні відповідати наступній структурній схемі: УДК, ініціали та прізвища авторів, їх наукові ступені, повні назви організацій, повні адреси місця роботи (без абзацного відступу), назва; ініціали та прізвища авторів англійською мовою, назви організацій англійською мовою, назва англійською мовою, анотація і ключові слова російською та англійською мовами (для авторів з України додатково анотація на українській), основний текст, висновки, список літератури (оформлений відповідно до наведених нижче шаблонів), блок REFERENCES, який повторює список літератури з латинським алфавітом, і список кириличних джерел в транслітерованому вигляді (Звертаємо увагу, що блок REFERENCES повинен бути оформлений за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style), транслітерація здійснюється в залежності від мови оригіналу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 р.).

АНОТАЦІЯ повинна бути обсягом не менше 50 і не більше 250 слів і повинна включати наступні пункти:
• Завдання (цілі) наукового дослідження.
• Методологія та наукові підходи.
• Висновки - які основні результати дослідницької наукової роботи.
• Рамки дослідження, можливість використання результатів, напрямок подальших досліджень.
• Практичне значення.
• Оригінальність / цінність.

СПИСОК КЛЮЧОВИХ СЛІВ повинен включати від 3 до 8 слів.

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ ПОВИНЕН МАТИ НАСТУПНУ СТРУКТУРУ:
• Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
• Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор.
• Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
• Формулювання цілей статті (постановка завдання).
• Обґрунтування застосування і опис обраної автором методики.
• Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.
• Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

3. Таблиці і малюнки поміщаються після першого їх згадування. Форматування таблиць (розмір шрифту, міжрядковий інтервал і т.п.) з метою їх розміщення на одній станиці не допускається.
Малюнок і підпис до рисунку, яка виконується курсивним шрифтом, розташовуються по центру без обтікання по тексту, абзацний відступ - відсутня. Забороняється об'єднувати малюнок і підпис під рисунком, ніяким способом.
Ілюстрації, що містяться в тексті статті, повинні бути представлені також у вигляді окремих файлів виключно в форматах *.jpg, *.gif або *.bmp, розмірами не менше 100 × 100 пікселів. Імена файлів ілюстрацій присвоюються за аналогією з іменами файлу тексту статті. Наприклад, Panov_ris_1.jpg. Весь графічний матеріал повинен бути чорно-білим. Усі позиції, позначені на малюнку, повинні бути пояснені в тексті. Позиції на малюнку повинні розташовуватися за годинниковою стрілкою. Малюнки, отримані скануванням, повинні бути відредаговані, і відповідати зазначеним вимогам. Не допускається вставка малюнка, зробленого будь-яким редактором, в документ за допомогою команд "Копіювати-Вставити" (Copy-Paste). Написи на рисунках слід, по можливості, замінювати цифрами та літерами з роз'ясненням в підписах до малюнка або в тексті; вони повинні бути чітко відокремлені від графічних елементів малюнка. На графіках не слід наносити координатну сітку, тільки ділення шкал (за винятком випадків, коли сітка необхідна для підвищення інформативності).
4. Для створення формул необхідно використовувати тільки редактор формул Microsoft Equation. При цьому слід використовувати математичний стиль, і виконуються курсивом. Номер формули ставиться праворуч від неї в круглих дужках в кінці рядка і тільки в разі, коли в тексті є посилання на цю формулу. Номер формули не набирається в редакторі формул. Пояснення до формули робляться відразу за формулою через слово «де», яке починається на новій рядку без абзацного відступу.
5. Всі таблиці мають наскрізну нумерацію в межах всього тексту статті. Над лівим верхнім кутом таблиці поміщають напис "Таблиця ..." із зазначенням порядкового номера таблиці, без знаку № перед цифрою і з точкою після неї. Таблиця повинна мати тематичний заголовок, який починається після точки. Форматування - по лівому краю, абзацний відступ - відсутній. Точка після заголовка таблиці не ставиться.
6. При виборі одиниць виміру необхідно дотримуватися міжнародної системи одиниць СІ (ГОСТ 8.417-2002. Одиниці величин; ДСТУ 3651.0-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць).
7. Література (REFERENCES), що приводиться в кінці публікації, повинна розташовуватися згідно порядку її першого згадування в тексті статті і бути оформлена відповідно до доданих шаблонів.
Настійно рекомендуємо в першу чергу посилатися на літературні джерела, що входять до наукометричних баз SCOPUS і / або WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION.
8. Згідно наказу МОН України № 32 ВІД 15.01.2018 р до статті повинна додаватися рецензія фахівця, що має за останні три роки не менш однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або зарубіжних виданнях, що входять в наукометричних баз SCOPUS і / або WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION, або монографії (розділи монографії), видані міжнародними видавництвами. Рецензія повинна бути підписана рецензентом звичайним або цифровим підписом.

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.